MEDITERRANEAN PASS_CONVOCATÒRIA PECES CURTES

 

CONVOCATÒRIA MEDITERRANEAN PASS 

Convocatòria per a participar al MEDITERRANEAN PASS // FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI, una iniciativa liderada per les associacions de professionals de la dansa d’Andalusia, Catalunya, Illes Balears i la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de diferents peces de dansa que formaran part d’un programa d’exhibició en el marc del MEDITERRANENA PASS // FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI, un cap de setmana dedicat al cos i al moviment, que es podrà veure al municipi d’Inca (Mallorca) durant el cap de setmana 25, 26 i 27 d’octubre del 2024.

Podran presentar-se a aquesta convocatòria les companyies que compleixin els següents requisits:

 • Ser membres de les associacions promotores.
 • Tenir capacitat de facturació.
 • Compromís de compliment íntegre de les condicions publicades en aquesta convocatòria.
 • Ser una companyia professional. En queden excloses les companyies de perfil amateur.

La sol·licitud per a formar part del MEDITERRANEAN PASS // FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI es farà exclusivament a través del formulari.

A la sol·licitud s’adjuntarà un enllaç de vídeo amb les següents característiques:

 • S’haurà de penjar únicament a Vimeo o a YouTube. Si el vídeo té un accés privat, a la sol·licitud s’adjuntarà la clau.
 • El vídeo contindrà l’enregistrament íntegre de la peça; no seran admesos extractes, resums o tràilers.
 • Dossier de l’espectacle: descripció, objectius, documentació gràfica (2 folis màxim).
 • Currículum dels i les participants (1 foli màxim per participant).

 

Només s’acceptarà una proposta per companyia.

Les peces tindran les següents característiques:

 • Una durada entre 10 i 20 minuts.
 • Es podran presentar propostes únicament per a espais no convencionals o carrer.
 • L’espectacle haurà d’estar tancat i acabat.
 • L’únic element tècnic exigible serà un espai i una sonorització. Qualsevol altre requeriment de la peça anirà a compte de la companyia. Les condicions de contractació estaran prefixades i seran idèntiques per a totes les peces seleccionades que formen part del MEDITERRANEAN PASS // FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI.

Les obres de dansa seleccionades conformaran una programació que es farà en el marc de la primera edició del MEDITERRANEAN PASS // FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI.

Els caixets es determinaran en funció del nombre d’intèrprets que intervinguin a la peça:

1 intèrpret 800 € + IVA

2 intèrprets 1.400 € + IVA

Aquestes xifres es refereixen al caixet per actuació.

Cada associació es farà càrrec del cost del desplaçament i l’allotjament dels intèrprets de les peces seleccionades del seu territori.

El termini per presentar les sol·licituds acabarà el dia 31 de març del 2024 a les 23:59h. No seran admeses sol·licituds fora de termini. La resolució es publicarà en un màxim d’un mes a comptar des de la finalització del termini de sol· licitud.

Valorització i selecció de sol·licituds

La valoració i la selecció de les sol·licituds es durà a terme per quatre comissions territorials. Cada comissió triarà la proposta que representarà el seu territori, i es reserva el dret a establir una o més propostes suplents amb l’objectiu de configurar el programa d’exhibició del projecte MEDITERRANEAN PASS / FINESTRA DE LA DANSA DEL MEDITERRANI.

Criteris de valoració

 • Qualitat, claredat i valor artístic del projecte.
 • Experiència professional del creador/a o del col·lectiu.
 • Que la proposta no hagi estat programada a la comunitat d’acollida (Illes Balears, 2024).

Comunicació i promoció

Les associacions promotores del projecte es reserven el dret a gravar, fotografiar i emetre les imatges de les mostres de processos, actuacions i tallers formatius a través dels mitjans que cregui oportuns, així com utilitzar el material fotogràfic i audiovisual en accions de caràcter divulgatiu de les entitats promotores.

Obligacions de les persones seleccionades

 • Tenir capacitat de facturació
 • Tots i totes les intèrprets hauran d’estar degudament contractats/des pel creador/a o companyia. Les associacions es reserven el dret de demanar documents justificants d’aquesta contractació.
 • Facilitar el seguiment del projecte.
 • La contractació dels projectes seleccionats es pot extingir en els casos següents: Modificació total o parcial del projecte sense comunicació prèvia. Incompliment de qualsevol de les obligacions assumides.

 

_CONVOCATORIA MEDITERRANEAN PASS