ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I ASSIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS

APDCV

L’assemblea de socis

L’assemblea és l’òrgan sobirà de l’APDCV i està constituït per tots els seus socis professionals i membres-estudiants. Els acords adoptats en assemblea són obligatoris per a tots els afiliats. L’assemblea es reuneix anualment i decideix, entre d’altres qüestions, sobre les grans línies d’acció i els pressupostos per a cada exercici (per conéixer totes les funcions i competències de l’assemblea, vegeu-ne els Estatuts).
En l’actualitat, l’APDCV té 151 afiliats.

La junta directiva

És l’òrgan de representació de l’APDCV i l’òrgan de direcció, govern i administració de l’associació. A nivell executiu, marca les línies estratègiques de l’entitat, dins de la norma estatutària, defineix les responsabilitats de cada membre i pren les decisions quotidianes. Està formada per 5 dones i dos homes.

Delegació territorial d’Alacant

Al febrer de 2020 es va acordar l’obertura d’una delegació territorial a Alacant per poder arribar a tots els socis d’este territori. A la junta directiva hi ha dues representants que exerceixen les tasques de delegades territorials.

Equip de gestió

Està constituït per la gestora cultural i una responsable de gestió de socis i comunicació, els socis col·laboradors i els serveis externs subcontractats per l’APDCV: assessoria, gestoria, comunicació i assistència jurídica.

La gestora cultural coordina i executa els projectes i les activitats de l’APDCV sota la supervisió de l’equip directiu. És la persona responsable d’atendre els socis i proveïdors, així com de dur a terme les tasques administratives que es generen a l’associació.

També es fa càrrec de la supervisió de la comunicació interna de l’APDCV (publitramesa, butlletí de notícies, etc.) i la gestió de continguts del web, que la du a terme un responsable en comunicació. És l’encarregada de sol·licitar, justificar i fer el seguiment de les ajudes tant públiques com privades que rep l’associació i de representar l’APDCV a la plataforma Danza-T. Red de Trabajadores de la Danza.

Comissions de treball

A nivell funcional, l’APDCV s’organitza en comissions de treball. Les comissions de treball són grups de treball, la organització i el funcionament dels quals són elegits lliurement per la junta directiva i que s’adapten a les necessitats de cada moment i/o mandat.

Hi ha tres comissions de treball: Comissió de Relacions Institucionals-Política Cultural, Comissió d’Educació, Comissió de Projectes, Desenvolupament Professional i Gestió de Socis, i obrirem la Comissió d’Escoles de Dansa.

Soci col·laborador

El soci col·laborador és una de les figures clau per a poder activar les comissions, les jornades, els cursos i els tallers.
RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS. TREBALL EN XARXA
Un dels objectius de l’APDCV és potenciar la cohesió i l’articulació del sector com a mitjà per a aconseguir que la professió estiga més reconeguda i representada.