Objectius

APDCV

objectius generals

Representar i defensar els drets professionals del sector i actuar com a interlocutors i catalitzadors de les problemàtiques del sector.

Vetllar pel reconeixement ple i el prestigi de la professió i intercedir perquè els nostres interessos es vegen reflectits en les polítiques públiques i programar accions encaminades a assolir un reconeixement social més ampli de la professió.

Fomentar la solidaritat dels afiliats i professionals del sector i actuar-hi com a agent cohesionador i vertebrador.

objectius especifics

Programar i donar suport a les accions necessàries per a facilitar el desenvolupament de la professió.

Crear i prestar als nostres socis serveis que vagen encaminats a facilitar-ne el desenvolupament professional: assessorament, formació, promoció dels associats, millores professionals, etc.

Que es coneguen i s’atenguen les necessitats dels socis i del sector.
Ajudar i donar suport als nostres socis.

Dissenyar, desenvolupar i/o gestionar cursos de formació contínua per al nostre sector d’intervenció.

Dissenyar, desenvolupar i/o gestionar projectes i activitats de cooperació i gestió cultural.

Produir i/o donar suport a projectes d’investigació relacionats directament amb el nostre àmbit professional.

Donar suport als projectes dissenyats pels nostres associats, sempre que s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació de l’APDCV.