Política cultural

ÀREES DE TREBALL

Com a agent cultural, l’APDCV ha d’intervindre en la definició de les polítiques públiques del sector professional que representem, tant en l’àmbit autonòmic com estatal, dins del dret legítim a la participació social.

Dins de les nostres obligacions com a associació hi ha, en primer lloc, analitzar i interpretar la realitat del nostre sector per donar resposta a les seues demandes i necessitats; i, en segon lloc, canalitzar estes demandes, crear estats d’opinió sobre els temes que ens afecten com a sector i que es vegen reflectits en la implementació de les polítiques públiques.

objectius

Generar espais d’investigació, reflexió i anàlisi sobre temes clau del sector, des dels quals fonamentar la nostra actuació de millora del sector.

Ser l’interlocutor amb les diverses administracions públiques, tant a nivell local, com autonòmic i estatal

Participar en la formulació, el desenvolupament i la implantació de polítiques públiques, així com en la proposta de bones pràctiques per a la gestió cultural i educativa pel que fa al sector de la dansa.

Avaluar, visibilitzar i denunciar la situació del sector professional de la dansa.

Activitats i Projectes

L’APDCV participa en diverses comissions i plataformes de reflexió, anàlisi i negociació:

A nivell autonòmic

MECUV (Mesa de Participación de la Cultura Valenciana).

IVC: S’estan treballant, entre d’altres temes, juntament amb el director adjunt d’Arts Escèniques:

  • La definició i el desenvolupament de les residències de creació/investigació en l’àmbit de la dansa i les arts vives.
  • La definició i el desenvolupament de les línies d’acció que ha d’implantar la Granja de Burjassot, com a eix fonamental de desenvolupament del sector.
  • L’acord pel que fa als procediments que han de regir la selecció de nous gestors/es i de les produccions públiques, així com perquè les produccions isquen a convocatòria pública.

A nivell local

València: col·laborar amb el projecte de La Mutant i el teatre EL MUSICAL.

Alacant: treballar juntament amb l’Ajuntament de Alacant per dotar la ciutat d’espais d’assajos, residències i producció.

Diputació d’Alacant: creació del circuit d’arts escèniques.

Castelló: s’hi està treballant en tres línies, amb l’Ajuntament, la Diputació i la delegació de l’IVC, per crear un circuit, una xarxa de residències a les comarques i estudis de la situació laboral.

A nivell estatal i internacional

Com a membres de ConArte, a l’APDCV treballem en els projectes següents:

Estatut de l’Artista. L’APDCV, a través de ConArte, participa en les negociacions polítiques per al reconeixement d’un estatut de l’artista i del professional de les arts.

Oira. Estudi per a la prevenció dels riscos laborals.

Dance Passport-Passaport europeu. Una manera de facilitar la mobilitat dels professionals i la cotització a la seguretat social en els diversos països per tal de preservar-ne la jubilació. També s’està treballant en una aplicació que recollirà esta informació i altres de complementàries i necessàries per a un artista.

Vertebrar a dos anys vista l’activació de Danza-T com a l’entitat de les associacions de professionals de la dansa a nivell estatal.

La responsabilitat d’esta àrea de treball recau principalment en els membres de la junta directiva, Ángela Verdugo, Albert García Sauri i les delegades territorials a Alacant, Asun Noales i Sonia González , qui, juntament amb la nostra gestora, dissenyen la estratègia per a l’anàlisi de les necessitats del sector i elaboren i redacten les diverses propostes de millora negociades davant les diverses administracions públiques i els agents implicats.

Mantenim reunions periòdiques amb els responsables públics, tant a nivell autonòmic com a local estatal, a través de la participació en entitats supraautonòmiques com ara ConArte i Danza-T.