EL GOVERN ESPANYOL APROVA MILLORAR LES GARANTIES I MODERNITZAR LES RELACIONS LABORALS DEL SECTOR ARTÍSTIC

Les modificacions entraran en vigor el 31 de març i inclouen la creació d’un contracte específic adaptat a la intermitència del sector; la inclusió del personal tècnic i auxiliar; o l’adequació de les quotes d’autònoms per ingressos inferiors als 3.000 euros anuals

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el primer paquet de mesures en el marc del desenvolupament de l’Estatut de l’Artista. Aquestes mesures volen adequar el règim laboral i de Seguretat Social dels artistes a la realitat actual. La intenció és treballar per al desenvolupament òptim de la seva activitat, atenent la diversitat i peculiaritat que caracteritza aquesta el sector, com per exemple la intermitència.

El Reial Decret-llei 5/2002, de 22 de març, que s’ha publicat avui al BOE, modifica l’anterior Reial Decret 1435/1985 i conté importants modificacions, llargament reivindicades per les associacions que formem ConArte:

Creació del contracte laboral artístic de durada determinada

Es crea un nou règim de contractació amb una modalitat específica: el contracte laboral artístic.

Seguint l’esperit de la Reforma Laboral aprovada a finals del 2021 –la qual busca consolidar la contractació indefinida i eliminar la contractació temporal fraudulenta-, i adaptant-se a la intermitència de l’activitat artística, s’aprova aquest contracte de durada determinada i d’aplicació als artistes treballadors que efectivament portin a terme una activitat artística temporal.

L’ocupador haurà d’acreditar molt bé la causa de temporalitat que justifica la signatura d’aquest tipus de contracte. Tanmateix, aquest contracte no es podrà allargar en el temps més de 18 mesos en un període de referència de 24, doncs un cop transcorregut aquest període el contracte haurà d’esdevenir indefinit.

Contracte laboral sempre per escrit

El contractes realitzats a l’empara del Reial Decret 1435/1985 hauran de constar sempre per escrit i la persona treballadora tindrà el dret a ser informada per escrit sobre els elements essencials del contracte signat i les principals condicions d’execució de la prestació laboral, sempre que tals elements i condicions no figurin en el contracte de treball formalitzat per escrit.

Ampliació de la definició d’espectacle públic per a incloure el personal tècnic i auxiliar i actualizar l’àmbit del sector

D’una banda, s’amplia l’àmbit subjectiu del Reial decret 1435/1985 per incloure les persones que desenvolupen activitats tècniques i auxiliars a l’àmbit de la cultura.

D’altra banda, s’amplia el mitjà o suport a través del qual les activitats poden arribar al públic en mitjans com teatre, cinema, radiodifusió, televisió, internet, inclosa la difusió mitjançant streaming, instal·lacions esportives, places, circ, festivals, tablaos , sales de festes, discoteques, i, en general, qualsevol lloc destinat habitualment o accidentalment a espectacles públics, o a produccions o actuacions de tipus artístic o d’exhibició.

Millora de la indemnització per fi del contracte laboral artístic de duració determinada

Siga quina siga la durada del contracte laboral artístic de duració determinada, a la finalització del mateix es meritarà a favor de la persona treballadora una indemnització mínima equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 12 dies de salari per any treballat. Pels contractes artístics superiors a 18 mesos, la indemnització mínima serà l’equivalent a la part proporcional que resulti  d’abonar 20 dies de salari per any treballat.

S’elimina la cotització addicional dels contractes laborals de menys de 30 dies realitzats a l’empara de la relació especial d’artistes i tècnics

Els contractes laborals a personal artístic, tècnic i auxiliar realitzat a l’empara del Reial Decret 1435/1985, d’1 d’agost,  de menys de 30 dies no hauran d’abonar la cotització addicional aprovada per la Reforma Laboral.

Adequació de les quotes d’autònoms a aquells artistes amb ingressos anuals inferiors a 3.000 €

Així, es preveu un desenvolupament normatiu per al tractament singular en la cotització del règim de treballadors autònoms (RETA) per als artistes amb ingressos anuals inferiors a 3.000 euros, amb la idea de reforçar la protecció social de un col·lectiu que s’ha vist abocat a una situació crítica.

Us seguirem informant de les novetats que es vagin anunciant al respecte de l’Estatut de l’Artista i la reforma laboral. Des de l’APdC seguirem treballant amb la resta d’assocacions, sindicats i administracions per seguir millorant les condicions i drets laborals dels i les artistes.