APROVADES NOVES MESURES PER AL SECTOR I COMUNICAT DE CONARTE

APROVADES NOVES MESURES PER AL SECTOR, ENTRE ELLES LA NOVA PRESTACIÓ D’ATUR PER A LES PERSONES ARTÍSTIQUES I TÈCNIQUES

 

Ahir el Govern estatal ha aprovat tres noves mesures de vital importància per al sector. Des de l’APDCV hem participat activament durant mesos en les negociacions i celebrem que finalment siguen una realitat.

  • La primera prestació especial d’atur per a les persones artistes i tècniques
  • S’aprova per a les persones artistes intèrprets o executants  la compatibilitat del 100% de la pensió contributiva (i no contributiva, sempre que no superin el Salari Mínim Interprofessional) de jubilació amb el 100% dels ingressos derivats de l’activitat artística.
  • Nova cotització reduïda per als i les artistes autònoms de baixos ingressos.

 

1. Prestació especial d’atur per a persones artistes i tècniques

El Govern Estatal ha aprovat avui una nova Prestació Especial d’atur per a les persones artistes i tècniques. La mesura pretén donar resposta a la intermitència que defineix el sector, marcat per períodes d’activitat no estables que dificulten l’accés d’aquestes professionals a les prestacions generals. És per aquest motiu que des de les organitzacions sindicals, a través de la implementació de l’Estatut de l’Artista, fa temps que demanem mesures específiques com la que s’ha aprovat avui. Des de l’AADPC fa mesos que participem activament en la negociació a través de ConArte, la confederació estatal d’associacions professionals de caràcter artístic. Finalment, hem aconseguit l’aprovació d’una mesura que ajudarà a actors, actrius i director/es a accedir equitativament a la prestació d’atur, pilar fonamental de l’estat del benestar.

Com funciona la prestació?

Podran accedir a aquesta nova prestació les persones artistes i tècniques que acreditin estar en situació legal d’atur i hagin cotitzat 180 dies (per prestació real de serveis en l’activitat artística o regularitzacions anuals) en els últims 6 anys o que hagin estat donades d’alta en activitats artístiques durant 60 dies en els últims 18 mesos, sempre que no hagin estat tingudes en compte per al reconeixement d’una prestació prèviament. Les persones treballadores, a més, no hauran de tenir dret a una prestació contributiva ordinària, encara que en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial. La prestació tindrà una durada de 120 dies i un import del 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual vigent a cada moment) per a les cotitzacions que superin el llindar de 61 €, i del 80%  per les que no superin aquesta quantia. L’ajuda és de caràcter contributiu i, per tant, permetrà cotitzar a la contingència de la jubilació mentre s’estigui cobrant.

La prestació serà incompatible amb altres ajudes com la renda mínima, la renda d’inclusió o el salari social. Per contra, sí que serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge. Cal destacar també que l’esgotament de la prestació no constituirà un supòsit d’accés a altres subsidis com el de treballadors majors de 52 anys o la Renda Activa d’Inserció. Un cop acabada la prestació especial, es podrà tornar a demanar un any després de l’anterior, sempre que es tornin a complir els requisits. Ara bé, si la prestació especial s’ha percebut després d’haver esgotat una prestació contributiva, es podrà accedir al subsidi per esgotament d’aquesta última, sempre que se sol·liciti en el termini de 12 mesos següents a aquest esgotament.

2. Compatibilitat de la pensió de jubilació i l’activitat artística

En concret, segons la nota de premsa d’avui s’aprova la compatibilitat del 100% de la pensió de jubilació amb l’activitat artística, també per a les classes passives. Fins ara, aquesta compatibilitat només existia per a activitats que generaven drets de propietat intel·lectual. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, també s’aplicarà a activitats connexes (per exemple, una conferència associada a la presentació d’un llibre, i no sols als drets de propietat de l’obra). A més, la compatibilitat s’estén més enllà dels artistes, intèrprets o executants d’arts escèniques, audiovisuals o musicals, arribant també als professionals que realitzin activitats tècniques o auxiliars necessàries.

3. Cotització reduïda per a artistes autònoms amb baixos ingressos

Per als Artistes autònoms de baixos ingressos (iguals o inferiors a 3.000 euros anuals), la nova norma incorpora una cotització reduïda: en 2023 es fixa una base de cotització per a ells de 526,14 euros, que suposa una quota mensual de 161 euros. La base s’anirà actualitzant en anys següents. A més, en atenció a la irregularitat de moltes de les activitats d’aquest col·lectiu (i, per tant, dels ingressos que generen) s’obre la possibilitat a sol·licitud de l’interessat que el termini d’ingrés de les quotes sigui trimestral, en comptes de mensual.

BOE 11 DE GENER DE 2023

 

 

COMUNICAT CONARTE 

Desde la Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo, ConArte, queremos trasladar nuestra satisfacción por la aprobación del Real Decreto-ley que recoge dos de las principales reivindicaciones que desde hace años venimos defendiendo, el reconocimiento de la intermitencia del sector y la compatibilidad de la jubilación con la actividad artística.

Para llegar hasta este reconocimiento legal nos debemos remontar a la aprobación del informe para la elaboración del Estatuto del Artista en diciembre de 2018, tras dos años de comparecencias que empezaron en junio de 2016, en el que se reconocía la necesidad de modificaciones en múltiples normas del ámbito de contratación, Seguridad Social y de IRPF de los trabajadores de la cultura, tanto técnicos como artistas. Por aquel entonces, fueron pocas y a cuentagotas las medidas aprobadas para adoptar estas recomendaciones.

Se consiguieron la creación de la situación de inactividad para garantizar el acceso a las prestaciones de maternidad/paternidad, la compatibilidad de la jubilación con los derechos de autor o la inclusión de los técnicos y el personal auxiliar de la cultura en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulado en el RD 1435/1985. Medidas que permitieron adaptar mínimamente la legislación a la realidad de los trabajadores de la cultura.

Sin embargo, hasta el día de hoy las dos medidas que a juicio de ConArte eran esenciales se habían resistido: la intermitencia y la compatibilidad del trabajo y la pensión.

Con la publicación, hoy, miércoles 11 de enero, en el BOE del Real Decreto-ley 1/2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, se recoge en su disposición adicional 51 una prestación de desempleo especial para los trabajadores de la cultura adaptada a sus especialidades de contratación, la intermitencia, que permitirá rellenar huecos y tener vidas laborales completas que permitan un acceso a pensiones de jubilación dignas.

Esta prestación, que recoge prácticamente íntegra la propuesta elaborada por ConArte en 2019, establece una prestación contributiva que cotiza a jubilación, a la que se accede con 60 días de trabajo efectivo en un periodo de 18 meses, o de 180 días cotizados en el periodo de 6 años, con una cuantía de entre el 80 y el 100% del IPREM y con una duración de 120 días de prestación.

Esta medida permitirá un acceso al sistema de protección adaptado a la intermitencia propia de la mayoría de los trabajadores de la cultura y alternativo a la prestación por desempleo ordinaria.

Además, las disposiciones finales primera y cuarta reconocen la compatibilidad de la pensión de jubilación con el desarrollo de trabajos por cuenta ajena en el ámbito artístico y de creación, a todos los efectos y en toda su extensión (clases pasivas, pensión ordinaria y pensiones no contributiva). Lo que supone un importante avance para erradicar conductas indeseadas en una profesión netamente vocacional.

Tras arduas negociaciones y una larga reclamación para el reconocimiento de las especificidades del trabajo de los y las artistas, estas medidas suponen un gran paso en la adaptación de las normas generales a la realidad de este colectivo que sin haberse recuperado de la crisis económica se vio especialmente golpeado por la pandemia. Sabemos que aún queda mucho por hacer para la dignificación del sector, pero con este logro nos acercamos más a los objetivos que en su día nos propusimos con el Estatuto del Artista.