Contacte

Atenció personalitzada amb cita previa:

(+34) 96 351 23 67 / danza@profesionalesdanza.com

Ompli el següent formulari per a contactar amb nosaltres:

jordans for sale size

ATENCIÓ: Si eres MENOR D’EDAT, només pots aportar dades personals amb el consentiment previ dels teus pares o tutors, enviat degudament signat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça danza@profesionalesdanza.com, escrivint en l’apartat assumpte “DADES PERSONALS”. L’“ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (d’ara endavant APDCV), no respon de les dades de menors que, sense poder conéixer esta circumstància, s’hagen facilitat sense consentiment de pare o tutor.

En virtut de la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, APDCV, domiciliada a València (Espanya), carrer de Garrigues 3-5, 8ªC, CP 46002, i amb correu electrònic danza@profesionalesdanza.com, l’informa que les dades personals que ens puga facilitar per a la formalització dels formularis continguts en este lloc web, i també per a la incorporació com a soci, seran agregades al fitxer “PROFESSIONALS DE LA DANSA”, registrat en l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, titularitat d’APDCV. Les respostes a les preguntes sobre Dades Personals marcades amb un asterisc (*) són obligatòries i el fet de no contestar.-les suposarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei oferit. La recollida i el tractament de les Dades Personals té com a finalitat la prestació dels serveis d’assistència, defensa i promoció dels interessos dels socis, així com l’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació comercial, publicitària o d’interès al soci, sempre que tàcitament o expressament ens hi autoritze. Les persones físiques titulars de les dades podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que es recullen en la legislació de protecció de dades, havent d’enviar per correu electrònic a l’adreça danza@profesionalesdanza.com, sol·licitud escrita a fi que APDCV li remeta la confirmació de la seua actuació d’acord amb la seua sol·licitud.

En qualsevol cas APDCV garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i la seguretat de les Dades Personals, essent que ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que raonablement permeten garantir la protecció de les seues dades personals i evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat.

Este lloc pot contindre enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i on no és, per tant, aplicable l’esmentada política de protecció de dades. Li aconsellem de llegir les indicacions que a propòsit d’això continga cada pàgina web que vosté visite. Vosté passarà a ser l’únic responsable de les seues connexions amb tals pàgines.

Advertim expressament l’USUARI que les comunicacions trameses mitjançant correu electrònic no disposen de cap mecanisme de xifratge de dades, i que per esta raó les dades proporcionades a través de dita comunicació, en el transcurs de l’enviament fins a la nostra bústia, podrien ser interceptades per tercers. Una vegada rebut l’e-mail, APDCV garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, una volta adoptades les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement garantir la protecció de les seues dades personals i evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat.

 

El contingut que s’ofereix en esta web requereix una tasca d’actualització constant que, a voltes, no és possible oferir. Si vols saber més sobre algun dels temes que hi apareixen, posa’t contacte amb l’APDCV.

Avís legal